Arcybiskup Metropolita Mińsko-Mohylewski, Tadeusz Kondrusiewicz urodził się 3 stycznia 1946 roku w Odelsku, w pobliżu Grodna, w rodzinie Ignacego i Anny Kondrusiewiczów.

Po zakończeniu średnie szkoły w 1962 r. Tadeusz Kondrusiewicz rozpoczął studia na Wydziale Fizyki i Matematyki Grodzieńskiego Instytutu Pedagogicznego, którą po roku musiał przerwać w związku z oskarżeniami, że regularnie chodzi do kościoła i uczestniczy w nabożeństwach. W 1964 podjął studia na Wydziale Energetyki i Konstrukcji Maszyn na Politechnice Leningradzkiej. Dyplom, z oceną bardzo dobrą, uzyskał w 1970 r. zdobywając tym samym tytuł inżyniera maszyn. Następnie do 1976 r. pracował w swoim zawodzie w Wilnie.

W 1976 r. Tadeusz Kondrusiewicz odczuł powołanie do służby Bożej i wstąpił do seminarium duchownego w Kownie (Litwa), które zakończył w 1981 r. i 31 maja tegoż roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Ludasa Pawiłonisa.

W latach 1981-1986 był wikarym w wileńskim kościele św. Teresy przy Ostrej Bramie, w latach 1986-1987 — wikarym w parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Druskienikach (Litwa), następnie w latach 1987-1988 — wikarym w wileńskim kościele Ducha św. 13 lutego 1988 r. został proboszczem grodzieńskiej parafii Matki Bożej Anielskiej (były kościół franciszkański) i św. Franciszka Ksawerego (katedra). W 1985 roku na Wydziale Teologicznym, w Kownie, obronił pracę na temat „Nauczanie Konstytucji dogmatycznej II Soboru Watykańskiego Lumen Gentium o Kościele” i otrzymał stopień licencjata teologii. W 1988 roku obronił pracę doktorską na temat „Pogłębione nauczanie o Kościele w pracach II Soboru Watykańskiego i w jego dokumentach” i otrzymał stopień doktora teologii.

25 lipca 1989 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. Tadeusza Kondrusiewicza tytularnym biskupem Hippony Dziryckim i Administratorem Apostolskim diecezji Mińskiej dla katolików na Białorusi. Dnia 20 października 1989 r. otrzymał w bazylice św. Piotra w Rzymie sakrę biskupią, której udzielił mu papież Jan Paweł II. Za swoją biskupią dewizę obrał słowa „Quis ut Deus” (Któż jak Bóg). Podczas swojej biskupiej służby na Białorusi biskup Tadeusz Kondrusiewicz założył Wyższe Seminarium Duchowne w Grodnie, sprzyjał oddawaniu i odkrywaniu ponad 100 wcześniej zamkniętych kościołów i przyczynił się do wydania „Porządku Mszy św.” i „Katechizmu” w języku białoruskim i w ten sposób rozpoczął sprawę odrodzenia Kościoła na Białorusi, która potem z sukcesem kontynuował jego następca kardynał Kazimierz Świątek.

13 kwietnia 1991 r. Tadeusz Kondrusiewicz został mianowany arcybiskupem i wyznaczony Administratorem Apostolskim dla katolików obrządku łacińskiego europejskiej części Rosji. W czasie jego biskupiej posługi w Rosji została oficjalnie zarejestrowana Administratura Apostolska dla katolików obrządku łacińskiego, została przeprowadzona prawna rejestracja wielu odnowionych parafii i innych struktur kościelnych. Po podziale Administratury, 23 listopada 1999 r., został wyznaczony Administratorem Apostolskim dla katolików obrządku łacińskiego Północno-europejskiej części Rosji.

Kiedy 11 lutego 2002 r. Jan Paweł II nadał Administraturom Apostolskim dla katolików obrządku łacińskiego w Rosji godność diecezji, arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz został wyznaczony Metropolitą katedry Matki Bożej w Moskwie. Dzięki jego staraniom w Rosji rozpoczęła pracę charytatywna organizacja Caritas, zostało utworzone informacyjno-wydawnicze centrum, salezjańskie i franciszkańskie centrum wydawnicze, jak również duchowna biblioteka. Przy udziale arcybiskupa Kondrusiewicza powstał także dziennik katolicki „Ńâĺň Ĺâŕíăĺëč˙” oraz Komisja liturgiczna, która przygotowuje przekłady tekstów liturgicznych w języku rosyjskim.

Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz

W 1991 r. w Moskwie zostało otwarte Kolegium teologii katolickiej im. św. Tomasza z Akwinu, którego filia działa w Sankt Petersburgu i który wydaje czasopism „Theologia”; w Sankt Petersburgu założono „Radio Maryja; w 1993 r. otwarto w Sankt Petersburgu Wyższe Seminarium Duchowne „Maryja Królowa Apostołów”.

W lutym 1999 r. arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz został wybrany Przewodniczącym utworzonej Konferencji Biskupów Katolickich Rosyjskiej Federacji.

Od 1999 r. — członek Międzynarodowej Akademii Nauk.

21 września 2007 r. Ojciec Święty Benedykt XVI zwolnił arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza z pasterskiego kierownictwa katedrą Matki Bożej w Moskwie i mianował go arcybiskupem Metropolitą Mińsko-Mohylewskim.

Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz wchodzi w skład specjalnej rady ds. Europy przy Generalnym sekretariacie Synodu Biskupów, w Kongregację ds. duchowieństwa, jak również w Papieską Radę „Sprawiedliwość i pokój”.

Włada językiem białoruskim, rosyjskim, polskim, litewskim, angielskim i włoskim.

Источник http://catholic.by